Általános szerződési feltételek

EUROCUP HUNGARY Kft
Cg.01-09-933068,
Adószáma: 12408931-2-43
Székhelye1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 106/a. IX/27.
Képviseli: Mérai János
mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

I. Szerződés tárgya

1.) A Szállító a Megrendelő megrendelése alapján papírpoharakat gyárt le a Megrendelőnek.

2.) A Megrendelő a rendeléseket
a.) e-mailen sales@eurocup.hu email címen, vagy
b.) személyesen erre rendszeresített Megrendelőlapon,
írásban adja át a Szállítónak.

3.) Megrendelő köteles vagy e-mail címet, telefon elérhetőséget biztosítani, amely címre, a Szállítótól érkező írásbeli értesítéseket fogadja. Szerződő Felek megállapodnak, jelen szerződés keretében kizárólag írásbeli úton lehet megrendelést leadni, visszaigazolni, azt módosítani, reklamációt leadni.

4.) A Szállító a Megrendelő kérésére mintapoharakat biztosít, annak érdekében, hogy a Megrendelő kellő módon kipróbálhassa a termékeket.

5.) Ha a Megrendelő mintapohár biztosítását nem kéri, a Szállító utólagos reklamációt nem fogad el.

6.) A grafikai anyagot a Megrendelő készíti el, a nyomda által kért kivitelben és formátumban.

7.) Amennyiben a grafikát a Szállító készíti el, Megrendelő köteles írásban visszaigazolni, hogy a grafikát elfogadta. Szállító az általa elkészített grafika költségét az előleg számlában jogosult érvényesíteni.

8.) A grafikát a Szállító nyomdakész állapotban köteles leadni a nyomda felé. Ennek megfelelően, ha a Megrendelő módosítani kíván a grafikán vagy egyéb kérdése merülne fel, azt írásban köteles a Szállító felé megtenni.

9.) A grafika – illetve esetleges korrekciója, módosítása – a nyomda által visszaigazolt gépindulást megelőző 2 napig be kell érkeznie Szállítóhoz, annak érdekében, hogy a nyomda megfelelő módon elő tudja készíteni a saját termelési folyamatát.

9.) Az esetleges javítás vagy módosítás esetén a Megrendelő azt megfelelő időben köteles a fenti e-mail címre elküldeni, úgy, hogy annak Szállító a 9.) pontban foglaltak szerint eleget tudjon tenni. Nyomdai gépindulás időpontjának elmulasztása esetén a grafikával kapcsolatban Szállító nem fogad el utólagos reklamációt.

11.) A Szállító kötelezettséget vállal, hogy folyamatosan informálja a Megrendelőt az összes gyártással vagy szállítással kapcsolatos egyedileg keletkezett problémáról.

12.) A Szállító lehetővé teszi az általa nyújtott szolgáltatás ellenőrzését a nyomdában előre egyeztetett időpontban, illetve a saját termelési részlegében, raktári vagy egyéb helyiségben, egybekötve mintavétellel.

13.) Szállító továbbá folyamatosan információt nyújt a saját ellenőrzési eljárásának eredményeiről, amelyek a gyártóberendezéseket, gyártófolyamatokat és anyagokat érintik.

II. Szállítási határidők

A termékek szállítási határidejének meghatározását a Szállító a beérkezett grafika, valamint előleg, illetve a gépsor technikai-, műszaki- feltételeitől teszi függővé, ezért minden esetben a Megrendelővel előre megbeszélt és egyeztetett, írásban rögzített időpontot határoz meg szállítási határidőként. A termék szállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni.

III. Szerződés időtartama

1.) Szerződő Felek a szerződés határozott időtartamra kötik, amely a megrendelés visszaigazolásának napján lép hatályba, és a termék elszállításának napjáig tart.

2.) A ténylegesen legyártott mennyiség után fizetendő vételár a gyártás befejeztével kerül leszámlázásra, gyártási tolerancia: ± 10%, melyet a Vevő a megrendeléssel együtt elfogad.

IV. Felelősség a hibákért

1.) A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az általa gyártott papírpoharak minősége megegyezik a szerződés I. fejezetében leírtakkal.

2.) Az alapanyaghibákért a Szállító nem felel, ezen okokból felmerülő hibákat közös egyeztetés után a Szállító pótolja, korrigálja.

3.) A Megrendelő a megrendelésével elfogadja pohár méreteit és űrtartalmát. A Szállító folyamatosan ellenőrzi / próbálja a termékeket, a gyártás folyamán is. A gyártás során felmerülhetnek apró elállítódások, melyek ~1-3%-os hibás termékeket eredményezhetnek, amely viszont Szerződő Felek megállapodása alapján nem minősül hibás teljesítésnek a Szállító részéről.

4.) Nyomdai gépindulásnál a Megrendelő az első nyomatokat aláírásával elfogadja, ha nincs jelen aláíró, akkor a nyomdai hibákért a Szállító nem vállalja a felelősséget.

5.) Szállító felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy minél telítettebb egy grafika, vagy erős tónusok találhatók a grafikában, előfordulhat, hogy érezhetővé válik az ún. pigment illat, még a nyomda által használt legszagmentesebb festéknél is. A pohár belsejébe festék nem kerül, így az esetleges illóanyag kizárólag kívül érezhető.

6.) A termékek SGS tanúsítvánnyal rendelkeznek, melyet a Megrendelő kérésére Szállító kiad. A Szállító nem felel a termék azon hibáiért, amelyek a Megrendelőnek való átadás után keletkeznek.

7.) A Megrendelő köteles az esetlegesen felmerült hibákat írásban jelezni. A Megrendelő köteles az átvett terméket ellenőrizni, illetve kipróbálni. A Szállító nem felel a károkért, amelyek a termék hibás használatával keletkeznek a Megrendelőnél.

V. Ár

A termék ára egyedi ajánlat alapján kerül meghatározásra.

VI. Számlázás

A Szállító előleg-számlát állít ki a megrendelés alapján, valamint teljesítéskor végszámlát. A végszámla összegébe az előleg-számla alapján kifizetett összeg beszámít.

Az előleg számla a megrendelt mennyiség után kalkulált végösszeg 50 %-a.

VII. Fizetési feltételek

1.) Az előleg-, illetve végszámla alapján a Megrendelő nyolc (8) napos fizetési határidővel köteles átutalni az előleget, illetve a végszámla alapján fizetendő összeget, még a termék elszállítása előtt.

2.) Késedelmes előlegfizetés esetén a megrendelés teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik. Késedelmes végszámla teljesítés esetén a Szállító jogosult késedelmi kamatot felszámolni. Szerződő Felek egyezően megállapodnak a késedelmi kamat mértéke az a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

VIII. Tárolás, raktározás

1.) A Megrendelő köteles a termék elkészítéséről szóló értesítést követően az árut haladéktalanul átvenni, saját költségén elszállítani, valamint a végszámla kifizetését teljesíteni.

2.) A terméket előzetes egyeztetés alapján a Szállító tizennégy (5) napig ingyenesen tárolja, de ez a fizetési határidőt nem módosítja. Ezen idő után Szállító raktározási költséget számít fel, amely napi 1200.-/raklap+Áfa.

IX. Egyebek

1-.) Szerződő Felek minden, jelen szerződésből származó kérdés rendezését elsődlegesen békés, tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

2-.) Amennyiben ennek ellenére valamely vitás kérdésben nem jutnának megegyezésre, a jogviták eldöntésére – hatáskör esetén – kikötik és alávetik magukat a Budapesti XX. XXI és XXIII. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

3.) Jelen szerződésben, valamint Szerződő felek között létrejött írásbeli dokumentációkban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

4.) Jelen Általános Szerződési Feltételeket Megrendelő cégszerű aláírásával elfogadta, és az egyedi, írásbeli megrendelésének, módosításaival Szerződő Felek között létrejött megállapodás részét képezi, amely okiratok együttesen tartalmazzák Szerződő felek teljes szerződéses akaratát.

Budapest, 2016.09.28.

Szállító
Eurocup Hungary Kft.
Mérai János
ügyvezető

Válogasson raktáron lévő termékeink közül a webshopban!

Webshop készlet

Tudjon meg többet az egyedi gyártású termékekről!

Egyedi termékek
© Eurocup Hungary Kft. 2016 | Kapcsolat | Cégadatok & ÁSZF